Schaapskooipad oost en Schaapskooipad west

Startpunt
De wandeling van zowel Schaapskooipad oost als Schaapskooipad west start en eindigt bij natuurcentrum De Schaapskooi. Uiteraard kunt u ook ergens anders starten. Beide routes staan beschreven in een brochure, die u voor € 1.50 kunt kopen in natuurcentrum De Schaapskooi of bij de Webshop VVV Zuid-Holland Zuid.

Lengte
De lengte van de route van Schaapskooipad oost is 15 km, de lengte van de route van Schaapskooipad west [bestaan de uit 2 routes) is 9 km of 10 km.

kaart

 

Markering
geel rood gele stikkerDe routes zijn duidelijk gemarkeerd in het terrein met geel-rood-gele stickers (zie afbeelding) met de naam van de route erop en een pijl voor de juiste richting.
Soms loopt u dwars door boerenland en onderweg komt u natuur- en cultuurhistorische elementen tegen, naast andere bezienswaardigheden. Ook kunt u een bezoek brengen aan de pleisterplaatsen. ln de omschrijvingen van de routes staan deze aangegeven met een nummer. Deze zijn ook aangegeven op de routekaart.

Welkom in de Vijfheerenlanden

Vandaag bent u te gast in het oer-Hollandse landschap van de Vijfheerenlanden. Denkt u aan de volgende punten:

 • Het terrein tussen de Schaapskooi en de boerderij van de familie Brouwer is te bewandelen van
  8.00 uur tot 17.00 uur.
 • Let op de openingstijden van de pleisterplaatsen (een groot aantal is ’s zondags gesloten). zie ook
  de toelichtingen verderop in deze beschrijving
 • Onderweg kunnen verschillende agrarische bedrijven worden bezocht, evt. om de dorst te lessen.
 • Denk aan de privacy van de bewoners, wanneer u bij hen over het erf loopt. Als u in de stallen wilt
  kijken, overleg dit dan eerst met de boer(in)/beheerder001
 • Omdat diverse stukken van de wandeling over onverharde wegen, kaden of weilanden gaan, is het
  verstandig waterdicht schoeisel te dragen. Neem zo nodig een paar extra sokken mee.
 • Laat draden en hekken niet openstaan, als u ze dicht heeft aangetroffen.
 • Let op voor stroomdraad of prikkeldraad. Voor uw eigen welzijn is het beter deze draden niet aan
  te raken. (In enkele gevallen treft u een plastic buis aan om de draad, waar u zonder angst
  overheen kunt stappen)
 •  Sommige stukken loopt u dwars door weilanden, maar de boer(in)/beheerder heeft het liefst dat u
  langs de sloot loopt.
 • Wees voorzichtig op plattelandswegen. Vaak zijn ze smal en het verkeer is niet altijd bedacht op
  wandelaars.
 • Als u door een weiland met gras loopt en u ziet dat u het gras plat trapt (als u een duidelijk spoor
  maakt), heeft de boer(in)/beheerder liever dat u in plaats van naast elkaar, achter elkaar loopt.
 • Denk aan plant en dier tijdens het wandelen. Maak dus geen lawaai en pluk geen zeldzame planten
  en bloemen.
 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan op boerenland- of erf.
 • Het is verstandig om een lunchpakketje mee te nemen.
 • Bij warm weer is een veldfles met water aan te bevelen
 • Bewaar afval tot u een juiste plek vindt om het te deponeren
 • Regel eventueel een reisverzekering
 •  

Routebeschrijving Schaapskooipad oost

Routebeschrijving Schaapskooipad west

 


 

Routebeschrijving Schaapskooipad oost

* Start: Natuurcentrum De Schaapskooi

De Schaapskooi ( 1 )
Dit is het bezoekerscentrum van de Natuur— en Vogelwacht Vijfheerenlanden, met vitrines, lectuurhoek, lezingen. diaserie [voor groepen]. verkoop van onbespoten fruit en fruitproducten (heerlijk appel- of appelperensap) en wisselende exposities over natuur en milieu. Er is tevens een winkeltje waar u onder andere boeken over natuur en nestkasten kunt kopen.
Open: gehele jaar donderdag 19.00 – 23.00 uur en zaterdag 9.00 — 16.00 uur en
April tot en met oktober ook op woensdags van 13.00 tot 16.00 uur. Entree: gratis. Tel.: 0345 641201.

 

 • Vanaf de Schaapskooi loopt u de inrit af naar de weg, u gaat hier naar links de Hei- en Boeicopseweg op. Aan uw rechterhand ziet u op nummer 12 de boerderij van de familie Kool; hier loopt u het erf op.

 

De boerderij ( 2 )
boerderij 12Voor de boerderij ligt een authentieke tuin met buxusperken en leilinde. Het bedrijf heeft een ecologische bedrijfsvoering, dat wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er extra aandacht voor het welzijn van de dieren. Op het bedrijf wordt al vanaf 1988 aan agrarisch natuurbeheer gedaan, zoals onderhoud aan knotwilgen, mooie erfbeplanting en weidevogelbeheer. Vooral op het achterste gedeelte van de kavel over de Wetering komen veel weidevogels voor. Op zestien kilometer slootkanten wordt een actief beheer gevoerd om een zo groot mogelijke variëteit aan planten te creëren. Op het hele bedrijf komen ca. 200 verschillende planten voor

 • U wandelt over het erf, ziet aan de linkerkant een ligboxenstal, direct na de stal loopt u naar links en vervolgens naar rechts, het dotterbetonnen pad op, aan het eind gaat u over de brug de Wetering over en dan naar rechts. Daar waar het kavelpad stopt gaat u links en vervolgt u het pad recht door tot u bij een hek komt (hier houdt het kavelpad op] en u loopt door het grasland tot aan het volgende hek. U kunt hier gebruik maken van het overstapje.

 

Het Pestbosje (3 )

In de 19° eeuw zorgden een aantal rundveeziekten, zoals longziekte, mond- en klauwzeer. miltvuur en TBC voor rampspoed bij menige boer. Er waren verordeningen van kracht die stelden dat bij ontdekking van de ziekte alle dieren op de besmette stal afgemaakt moesten worden. De veehouder begroef de dieren onder een laag ongebluste kalk op een afgezonderd stuk land. Een hek of een sloot zorgde ervoor dat het andere vee van deze plaats werd weggehouden. Bovendien werd het de eerste week bewaakt om diefstal van vlees of huiden te voorkomen. Deze rechthoekige, en soms ook langwerpige veldjes werden dikwijls beplant met een geriefhoutbosje, ook wel ‘pestbosje’ genoemd. Omdat deze bosjes zo midden in het open weiland liggen, zijn het opvallende elementen in het landschap.

Weidevogels ( 4 )

In de weilanden kunt u kennismaken met een unieke vogelgemeenschap: de weidevogels. Tijdens uw wandeling heeft u van alle soorten de meeste kans om de kievit aan te treffen. Het mannetje van deze zwart-witte vogel met een kuif op zijn kop maakt in het vroege voorjaar kijkhutprachtige baltsvluchten met spectaculaire ‘loopings’.
Een andere opvallende weidevogel is de grutto (de oude streeknaam voor het mannetje is ‘Hâneker’), een beige-rood-bruine vogel met lange grijs-zwarte poten en een lange oranje snavel, waarmee hij in de grond naar wurmpjes en insectenlarven zoekt.
Andere weidevogels zijn bijvoorbeeld de tureluur, de scholekster, de slobeend en de veldleeuwerík – een klein bruin vogeltje dat hoog in de lucht zijn lied zingt.

Omdat eieren van de weidevogels zomaar in een kuiltje in het gras liggen zijn ze erg kwetsbaar voor landbewerkingen en beweiding met vee. Veel boeren in de Vijfheerenlanden zoeken daarom samen met vrijwilligers naar de nesten van de vogels. Ze worden gemarkeerd met paaltjes. of er wordt een rekje van betonijzer overheen geplaatst om te voorkomen dat er met de tractor overheen gereden wordt, of dat het nest vertrapt wordt door het vee. De boeren ontvangen een beloning per nest voor gederfde opbrengst. Ook kunnen boeren een contract afsluiten waarin wordt afgesproken niet te maaien of vee te weiden voor een bepaalde datum, zodat de vogels ongestoord kunnen broeden en hun jongen groot kunnen brengen.

U bent nu op de Achterkade. u gaat hier naar rechts. na ±200m gaat u links het bruggetje over. Hier gaat u naar links en vervolgens met de bocht mee naar rechts. U bent nu in het gebied van het Utrechts Landschap.

 

Zuid-Hollands Landschap (X)

De route leidt u langs geriefbosjes, door populierenbossen‚ schrale graslanden, griend en nieuw aangeplant bos. Geríefbosjes zijn hakhoutbosjes waarvan het hout vroeger werd verwerkt voor huishoudelijk gebruik. De bosjes worden al vanaf 1950 niet meer als geriefbosjes gebruikt, wel houdt het Utrechts Landschap ze in stand door deze gefaseerd te hakken.

De meeste populierenbossen zijn ±50 jaar geleden aangeplant als productiebos. Grote oppervlakten populierenbos konden een betrekkelijk griendwerkerhoge leeftijd bereiken, maar vele van de toen aangeplante bomen zijn afgestorven. Voor een productiebos zijn deze bomen dus waardeloos. maar voor de natuur hebben deze bomen juist veel waarde. Dood hout dient o.a. als voedselbron voor paddenstoelen. En onder de bast zitten vele insecten die als voedselbron dienen voor spechten, mezen en boomkruipers.
Grienden zijn stukken land beplant met rijshout. In deze griend zijn dat wilgen. Deze griend wordt door het Utrechts Landschap geëxploiteerd. Het hout uit de griend wordt nog steeds gebruikt. Hakwilg wordt gebruikt als oeververdediging in rivieren ter bescherming van onze duinen. Snijteen, dat veel flexibeler is, is te gebruiken voor het vlechten van o.a. manden en eenden korven. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de Schaapskooi.

bloesem

Schrale graslanden zijn vroeger niet of nauwelijks bemest en zijn zeer soortenrijk. De reden dat u niet over de graslanden loopt is de kwetsbaarheid. De jonge bomen en struiken die zijn aangeplant vormen een verbinding tussen twee al bestaande stukken bos. De uitbreiding is nodig voor de dieren in de Vijfheerenlanden. De verspreid liggende bossen dienen als ‘stapstenen’ voor bijvoorbeeld reeën om rust te behouden. Het middengebied blijft ongestoord waardoor de rust voor de fauna gewaarborgd blijft.

 

 • Het pad buigt naar rechts, u komt op een verharde weg; De Bolgarijse kade. hier gaat u naar rechts en vervolgens na het huis aan de rechterhand (nr. 19] gaat u rechts een brug over. U bent nu op de Groene Kade die u rechtdoor volgt.
 • U gaat naar links de verharde weg op. Vervolgens wandelt u rechtdoor over de Zijderveldse laan.
 • Bij de T-splitsing gaat u naar rechts en u loopt tegen een grote kruising aan. Deze steekt u over, dan gaat u een stukje naar links en vervolgens naar rechts, u gaat door het wildhekje om de Bruine kade te volgen. Let u wel op bij deze gevaarlijke oversteek!
 • U loopt nu over de Bruine kade. Ongeveer halverwege is een picknickplaats. Tot u door een hekje de dijk op gaat, hier gaat u naar rechts de Diefdijk op.

De Bruine kade [ 5)
Deze verbindt de Diefdijk met de provinciale weg van Leerdam naar Zijderveld. Het pad, eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Hoogheemraadschap, is opengesteld voor voetgangers. Het geheel wordt op een extensieve wijze beheerd. die bevorderlijk is voor de flora en fauna.

De Diefdijk ( 6)
Over de oorsprong van de naam ‘Diefdijk’ doen in de Vijfheerenlanden verschillende verhalen de ronde. Aannemelijk is dat de naam Diefdijk is afgeleid van de naam ‘afdieven’, wat vroeger ‘wegnemen van grond’ betekende. De agrariërs konden zich met grond van omliggende percelen beschermen tegen het water dat vanuit Gelderland opkwam.
Een ander verhaal is dat het woord ‘Diefdijk’ afgeleid is van het woord dief. Omdat de dijk de grens vormde tussen Gelderland en Zuid-Holland kan het zijn dat er over en weer nogal eens werd gestolen. De Gelderlanders wilden het water zo snel mogelijk kwijt en staken soms ‘s nachts de dijk door. Zo waren ze weer snel van het naar het westen stromende water verlost.

De Diefdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
De oorspronkelijke taak van de Diefdijk was om Holland te beschermen tegen overstromingswater uit het oosten. De dijk kreeg later een belangrijke functie als laatste verbindingsweg en verdedigingslinie ten tijde van oorlog. De dijk moest het water vasthouden om het gebied voor de vijand onbegaanbaar te maken.

 • U loopt op de Diefdijk, aan uw linkerhand ziet u De Waaí ( 7 ) (= een wiel oftewel een plas die na een dijkbreuk is ontstaan], u neemt na de Waal, die u aan de linkerkant ziet, de eerste weg links, en u loopt de Diefdijk af. U gaat naar rechts. Aan deze weg ziet u aan de linkerkant een huis op een terp: de Acquoyse heuvel.

De Acquoyse heuvel ( 8 )
Eeuwenlang kon in het Culemborgse en Beesdse veld alleen op terpen, zoals de Acquoyse heuvel, worden gewoond. Na Betuwse dijkbreuken stroomde het vloedwater immers altijd naar dit gebied.sloot

 • U vervolgt uw weg rechtdoor en bij een kruising gaat u naar rechts over een brug. U loopt hier omhoog. Aan uw linkerhand ziet u een bunker.

Militaire schuilplaatsen (9 )
De tientallen kleine betonnen bunkers rond de Diefdijk zijn gebouwd in 1939. Het zijn de laatste relicten uit het tijdperk van de zichtbare oorlogvoering.

 • Aan het eind gaat u naar links (aan de linkerkant ziet u een informatiepaneel van de ANWB). Aan uw rechterhand ziet u Het Waterschapshuis.

 

Het oude waterschapshuis ( 10 )
Dit nog altijd indrukwekkende huis is een van de weinige huizen die niet onder aan de voet van de dijk is gebouwd. Het is ook een van de zeldzame in gele baksteen gebouwde huizen in de Vijfheerenlanden. Dit geldt ook voor de naastgelegen boerderij Kruithof. De voorgevel is later vernieuwd met rode bakstenen.

Structuur van het landschap ( 11 )
Vanaf de Diefdijk is de structuur van het landschap van de Vijfheerenlanden goed te zien. Als u de kaart van het gebied er bijneemt, kunt u zien dat het kavelpatroon aan de Zuid-Hollandse kant van de dijk heel anders is dan aan de Gelderse kant. Dit is het gevolg van de bodemsoort in beide gebieden. In het veengebied (Zuid-Holland) had men veel wateroverlast. Er werden om de 55 meter slootjes gegraven voor de ontwatering van de percelen. De grond die vroeger uit de slootjes gewonnen werd, werd door de Zuid-Hollander gebruikt om de percelen op te hogen. Zo ontstonden toch vruchtbaar en bewerkbare ‘droge’ percelen. Voor het Gelderse kleigebied was het graven van zoveel dicht op elkaar liggende slootjes niet nodig. De grond is gelijk geschoven, de oude sloten zijn gedicht en nieuwe sloten werden gegraven.

Scheepvaart of Hennep ( 12 )
In de geschiedenis van Holland is de scheepvaart erg belangrijk. Het grote scheepvaartbedrijf vroeg lange tijd vooral vezels van de hennep als grondstof voor scheepstouw, zeilen en visnetten. In die tijd (de gouden eeuw) bestond er dus veel vraag naar hennep en dit kwam voor veel boeren op het juiste moment. Door de inklinking van de grond werd het steeds moeilijker om akkerbouwgewassen te telen. Graan kon goedkoop worden ingevoerd en dit kwam het rendement van de graanteelt evenmin ten goede. De landbouwers van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden teelden de hennep op een zeer intensieve, tuinbouwachtige wijze. Voor het merendeel op kleine, opgehoogde akkertjes: werven. De slootjes werden gebruikt om er de stengels na de oogst in te leggen. Hierdoor konden de vezels van de bast weken; het zogenaamde roten. In het oude hennepgebied zijn bij de oudere boerderijen nog talloze akkertjes te herkennen, al dan niet omzoomd door een voormalig windscherm in de vorm van een rij knotwilgen.

 • U gaat na de “Bellefleur” (Diefdijk 44a) naar rechts de dijk af. u loopt om het wiel van Bassa heen, deze volgt u linksom.

 

Het Wiel van Bassa (of het Schoonrewoerdse wiel) ( 13 )
De dijk lag hier op de zanderige Schoonrewoerdse stroomrug die tot ver in de Alblasserwaard in het reliëf van het landschap is te zien. Een dijk op zand is natuurlijk een zwak punt. In 1571 was het zover: een doorbraak was een feit. Duizenden tonnen zand spoelden uit, wat de bodemstructuur van de omgeving zeer bruikbaar maakte voor fruitteelt. De hoogstambomen. fraai van vorm. liggen als een krans om het wiel verspreid. Het zijn hoofdzakelijk Goudreinetten. Even mooi zijn ook de pilaarvormige hoogstamperenbomen aan de andere kant van de dijk.

koeDe Bellefleur ( 14)
Nauwelijks een kilometer verwijderd van het drukke verkeer op de A2 begint even westwaarts achter de Diefdìjk een van de mooiste plekjes van de Vijfheerenlanden. Aan de Schoonrewoerdse Wiel wonen en werken Teun en Lies van Weverwijk. De winkel waar men appels, peren en planten verkoopt‚ is gevestigd op de deel van een 300 jaar oude boerderij. Een nieuwe activiteit op het fruitteeltbedrijf is het fietsarrangement, waarin een gevarieerde route en een goed gevulde mand met streekproducten het hoofdingrediënt zijn. Lies geeft ook workshops in het maken van bloemstukken en dergelijke. Lunch (op afspraak) is mogelijk.
Openingstijden winkel: zo van 9.00—77.00 uur.
Tel/fax: (0345) 641797.

Hoogstamfruitbomen ( 15 )
Vroeger waren er op veel plaatsen in de Vijfheerenlanden hoogstamfruitboomgaarden. De meesten zijn echter gerooid. Hoogstambomen kunnen een heel hoge leeftijd bereiken: kersen en pruimen 40 tot 60 jaar, appels en peren 60 tot 100 jaar en notenbomen zelfs 100 tot 150 jaar. Een nadeel was echter dat de productie van het fruit pas na een periode van 10 jaar op gang kwam. Daarna werd de productie jaarlijks groter. Oogsten van 400 tot 800 kilo per boom waren een normaal verschijnsel. Vanaf de jaren 30 stapten fruittelers over op snelgroeiende, struikvormige boomtypen. Door goede samenwerking tussen eigenaars en de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden zijn in Schoonrewoerd enkele van deze fraaie hoogstamboomgaarden gespaard gebleven.

*Nadat u een boerderij aan de rechterhand voorbij bent gaat u bij de splitsing naar links de Kerkweg op. Deze weg loopt u rechtdoor en bij de kruising gaat u recht- door. u kijkt rechts de Dorpsstraat in.

appelenVan Buuren Fruit ( 16)
Op dit fruitteeltbedrijf is milieubewust geteeld fruit uit eigen boomgaard te koop. Van eigen imkerij zijn er honing en honingproducten te koop. En u kunt uw dorst lessen met puur natuurlijk appelsap. Afhankelijk van het seizoen zijn er ook aardbeien, kersen en pruimen enz.
Openingstijden winkel: ma t/m vr. 8.30 – 12.30 uur, 13.00 – 18.00 uur, vr. 18.30 – 21.00 uur, za. 8.00 – 17.00 uur.
Tel.: 0345 641937.

*Als de weg een scherpe bocht naar rechts maakt gaat u links. Dan gaat u door de tunnel en loopt u vervolgens rechtdoor. Aan de rechterhand ziet u onderweg de kaasboerderij van de familie Bikker (Overheicop 44).

Kaasboerderij van de familie Bikker ( 17 )
Deze familie bereidt de boerenkaas al bijna honderd jaar op ambachtelijke wijze. Behalve boerenkaas in een scala van soorten en maten kunt u in de winkel aan huis ook allerlei andere boerenzuivelproducten kopen.
Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00 – 18.00 uur za. Van 9.00 tot 17.00, vrijdagavond open tot 19.30.
Dinsdagmiddag en zondag gesloten. Tel.: 0345 641333.

*U loopt rechtdoor tot u aan de rechterhand de SVR-camping Overheicop ziet (Overheicop 72a) ( 18 ). Hier loopt u het erf op, dit is het fruitteelt- en melkveebedrijf van de familie Brouwer. Aan het eind van het erf gaat u het kavelpad op en loopt u langs de sloot het volgende weiland door.

*Aan het einde gaat u door het klaphekje en steekt u de brug over. Nu bent u op het terrein van het Zuid-Hollands Landschap (X), hier kunt u de wandelroute van het Zuid-Hollandse Landschap volgen, deze route is herkenbaar aan de geel gekopte paaltjes. Wanneer u dit wilt loopt u direct na de brug naar rechts om op deze route van het Zuid-Hollands Landschap te komen. Ook kunt u direct na de brug naar links wandelen en vervolgens met de bocht mee naar rechts. Hier loop u steeds rechtdoor

* Tenslotte komt u weer aan bij het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht: De Schaapskooi. ( 1 )

 

Routebeschrijving Schaapskooipad west

* Start: Natuurcentrum De Schaapskooi

De Schaapskooi ( 1 )
Dit is het bezoekerscentrum van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden, met vitrines, lectuurhoek, lezingen. diaserie (voor groepen], verkoop van onbespoten fruit en fruitproducten (heerlijk appel- of appelperensap) en wisselende exposities over natuur en milieu. Er is tevens een winkeltje waar u onder andere boeken over natuur en nestkasten kunt kopen.

Open: gehele jaar donderdag 19.00 — 23.00 uur en zaterdag 9.00 – 16.00 uur.
April tot oktober ook woensdag 13.00 -16.00 uur. Entree: gratis.
Tel. : 0345 641201.

 • spiegelNadat u de Schaapskooi hebt verlaten gaat u naar links de Hei- en Boeicopseweg op. Deze weg volgt u geruime tijd (ca. 3 kilometer).
 • U kunt nu een keuze maken; of u gaat vóór de Zwaanskuikenbrug links [I], dit is Schaapskooipad west I (totale afstand 9 km) of over de Zwaanskuikenbrug links (II), dit is Schaapskooipad west II (totale afstand 10 km).

 

Ontstaan van Hei- en Boeicop ( 19)
In 1250 behoorde Hei- en Boeicop tot het bisdom van Utrecht. Twee Iandontwikkelaars, de heer Hei en de heer Boei kochten het land. Het land van de heer Boei lag ten noorden van de Heiboeicopse weg. Dit gebied heet nu de polder van Neder-Boeicop en de polder van Overboeicop. En de heer Hei bezat ten zuiden van de Heiboeicopse weg grond. Dit gebied heet nu de polder Nederheicop en polder Overheicop.
Destijds is er een samenvoeging van het land geweest, wat resulteerde in de gemeente Hei- en Boeicop

Domaine Zwaanskuiken (20)
Nabij de Zwaanskuikenbrug, op de grens van Lexmond en Hei- en Boeicop treft u een wijngaard van 1000 m2 aan.
Open: alle zaterdagen in september van 12.00 — 18.00 uur,
ook na telefonische afspraak [0374) 342152.
Inclusief diapresentatie, Wijnproeven € 2,50.

wegwijzer

 

 

 

 

 

 

 1. U neemt Schaapskooipad west I en gaat vóór de Zwaanskuikenbrug links:
 • Bij de kruising gaat u voor de Zwaanskuikenbrug naar links via een smalle asfaltweg; de Kanaaldijk. In verband met de verkeersveiligheid is het verstandig, als u wanneer u dat kunt, links de dijk afloopt om in het gras verder te wandelen.
 • Voorbij de Hoekmolen gaat u over een bruggetje linksaf een asfaltweggetje in. Waar de asfaltering ophoudt gaat u linksaf het fietspad op. Hier vindt u een picknickplaats.

De Hoekmolen ( 21 )
Dit is een oude wipwatermolen, die functioneert als reservebemaling van de polder Neder- en Over-Hei en Boeicop. De wipmolen is van oudsher de meest voorkomende molen in de streek.

*Vlak na een huis links van u gaat u via een dam naar een kade van de vaart (de Huibert). Volg deze grasdijk (als de grasdijk erg modderig is kunt u ook gebruik maken van het fietspad parallel hieraan). U passeert een brug, (hier is een picknickplaats) maar u blijft de grasdijk volgen. Ook passeert u verschillende hekken, waar u langs kunt. Aan het eind gaat u naar links een asfaltweg op en hier gelijk rechtsaf.

* U loopt rechtdoor tot u aan de linkerhand de SVR-camping Overheicop ziet [Overheicop 72a) ( 18 ). Hier loopt u het erf op; dit is het fruitteelt- en melkveebedrijf met viswater op 100 meter afstand van de fam. Brouwer. Tel.: (0345—641823).
Aan het eind van het erf gaat u het kavelpad op en loopt u langs de sloot het volgende weiland door.

* Aan het einde van het weiland gaat u door het klaphekje en steekt u de brug over. Nu bent u in het terrein van het Zuid-Hollands Landschap (X ), hier kunt u de wandelroute van het Zuid-Hollands Landschap volgen. Deze route is herkenbaar aan geel gekopte paaltjes; in dat geval loopt u naar rechts. Ook kunt u direct na de brug naar links lopen en vervolgens naar rechts, hier loopt u rechtdoor tot u bij de Schaapskooi uitkomt.

 

 1. U gaat over de Zwaanskuikenbrug links:* Na 400 meter ligt camping Bij Nader Inzien. Links van de groene schuur loopt u rechts het weiland in. Na 100 meter loopt u links de kade op. Na de bocht naar rechts houdt u links aan en gaat over de wildbrug naar links (bankjes). U loopt door tot aan het kanaal. Bij de T-splitsing [hier is een picknickplaats) gaat u linksaf en na ongeveer 1 kilometer komt u bij weer camping Bij Nader Inzien.

Bij Nader Inzien ( 22 )

Op deze camping aan het Merwedekanaal vinden campinggasten een oase van rusten vrijheid, er is zelfs een trekkershut aanwezig. Tel.: 0347 342542.

 

gras sloot

 

 

Polderlandschap Scharperswijk (23 )
Lakerveld. waartoe de polder Scharperswijk of Scherperswijk behoorde, werd na 1108 ontgonnen. De polder had zijn uitwatering op de Zederik. waarop zij afgemalen werd door de aan de zuidrand van Scharperswijk geplaatste Scherperswijkschen molen. Deze windbemaling bleef ongewijzigd in stand tot 1925-1926. toen de Scherperswijkschen molen omgebouwd werd tot een motorcentrifugaalpompgemaal. waarmee sindsdien de hele polder op het Merwedekanaal bemalen wordt.

Zuid-Hollands Landschap (X)

Zie de beschrijving onder ‘Schaapskooipad oost’.

Als u wilt kunt u weer teruglopen naar het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht: De Schaapskooi ( 1 ).