Jaarverslag 2014

Jaarverslag
Financieel jaarverslag

 


JAARVERSLAG
Op 26 april 2014 bestaat de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden 49 jaar. Op 1 januari 2014 hadden we 1016 en aan het eind van 2014 1010 betalende leden. In 2014 zijn 27 nieuwe leden ingeschreven en helaas 33 leden uitgeschreven. Daarnaast wat de Domphoorn betreft: 40 ruil- en gratis abonnementen voor bijvoorbeeld de wachtkamer van de huisarts. Via onze verenigingzijn circa 40 leden ook geabonneerd op “Het Vogeljaar”.

 

HET BESTUUR

Overleden
In 2014 overleed ons erelid mevrouw Tonia Huigen, die zich tientallen jaren gepassioneerd heeft ingezet voor de opvang en het herstel van zieke en gewonde dieren (vooral vogels) in haar asiel aan de Meerdijk tussen Leerdam en Acquoy. Zie het In Memoriam in De Domphoorn, 48ste jaargang nr. 3 (september 2014).

Leden- en bestuursvergaderingen
In 2014 vergaderde het bestuur maandelijks, dus 12 keer. Er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april namen we afscheid van de bestuursleden Eduard Polfliet en Arie Versluis, die volgens schema aftredend waren en niet herkiesbaar, en van Berry van Arkel, die geen kans meer zag het bestuurswerk nog langer te combineren met zijn andere bezigheden. Op 25 september vond een extra Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd Johan Stevens gekozen als nieuw bestuurslid. Tevens werd toen besloten het rietputje bij Everdingen over te dragen aan de Stichting Het Utrechts Landschap.

Ome Gerritprijs
‘Ome’ Gerrit Streefkerk heeft ons een bedrag nagelaten waarvan de rente moet worden gebruikt om jaarlijks een vrijwilliger te eren met de Ome Gerritprijs. In 2014 is deze prijs tijdens een bijeenkomst voor alle vrijwilligers voor het eerst uitgereikt, en wel aan Sonja van Baren, die door een commissie bestaande uit ereleden na consultatie van de vrijwilligers en het bestuur is uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. De prijs bestaat uit een oorkonde en een prachtige speld, voorstellende een Domphoorn (streeknaam voor de Roerdomp). Omdat het bestuur ook zijn waardering wilde tonen aan enkele andere vrijwilligers die zich al lange tijd en/of op meerdere terreinen hebben ingezet voor de vereniging, werd de speld ook uitgereikt aan Ruth van Bruggen, Loek Ettema, Marius Korevaar, Bep van Lexmond en Frans Verlangen. Arie Versluis werd op dezelfde avond door het bestuur benoemd tot erelid. Omdat later bleek dat alleen de Algemene Ledenvergadering bevoegd is tot het benoemen van ereleden, zal Arie bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nog formeel worden voorgedragen als erelid.

Samenwerking Leerdam
In 2014 hebben Sonja van Baren en Dick Kerkhof de gemeente Leerdam enkele malen geadviseerd over de herinrichting van de Natuurtuin in de wijk Varsseveld. Bart de Groot assisteerde begin november bij de Nacht van de Nacht, die in de Natuurtuin gehouden werd.

Samenwerking Vianen
In Vianen is de Plangroep Buitengebied Noord opgericht, die zich bezighoudt met de recreatieve, educatieve en economische mogelijkheden van de Lekuiterwaarden ten noorden ven het oude stadscentrum, die momenteel heringericht worden. Dick Kerkhof zit namens de Natuur- en Vogelwacht in deze plangroep, die in 2014 tweemaal bijeenkwam.

Lentefeest, 1001-soortendag en Open dag
Op 12 april werd een Lentefeest gehouden, met als thema Natuur om de hoek. De 1001-soortendag die op 21 juni werd gehouden rond de Schaapskooi trok jammer genoeg weinig publiek. In samenwerking met een ad hoc werkgroep is op 4 oktober de traditionele Open Dag georganiseerd, die dit jaar Nesten als thema had en dankzij het goede weer druk bezocht werd.

Actiever benaderen van (potentiële) leden
Op 28 januari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor nieuwe leden, die onder het genot van koffie, thee, koek en een drankje informatie kregen over de werkgroepen en de doelen van onze vereniging. Gedurende 2014 is zesmaal Maak kennis met de natuur georganiseerd. Tijdens deze vrij toegankelijke en in de pers aangekondigde avonden hebben enkele deskundige werkgroepleden inleidingen met dia’s gegeven over amfibieën, insecten, vlinders, paddenstoelen en planten.

Periodiek overleg met het Zuid-Hollands Landschap
In 2014 is er geen bestuurlijk overleg geweest met de Regio Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap.

Overleg met Stichting Blauwzaam
Het bestuur heeft tweemaal overleg gevoerd met de Stichting Blauwzaam. Het ging om nadenken over mogelijkheden voor natuurherstel (buiten de natuurreservaten) in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Overleg met Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden i.o.
Vanaf 2016 zal het agrarisch natuurbeheer worden gecoördineerd door gebiedscollectieven. In onze regio wordt gewerkt aan de oprichting van zo’n collectief door Den Hâneker en Rentmeesterskantoor Benschop. Het gebiedscollectief i.o. wil samenwerken met de Natuur- en Vogelwachten, SBB, ZHL en andere belanghebbenden. In 2014 vonden meerdere gesprekken plaats tussen het gebiedscollectief i.o. en de weidevogelwerkgroep en het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden.

Dick Kerkhof

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING

Overleg vooraf
De werkgroep RO heeft in 2014 inbreng geleverd in de volgende overlegorganen:   klankbordgroep Ruimte voor de Lek (3×), Commissie Natuur en Landschap van Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (2×).

Zienswijzen
Het bestuur heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Windpark Autena van de gemeente Vianen, omdat wij menen dat de gevolgen voor de fauna onvoldoende onderzocht zijn en ook landschappelijke bezwaren hebben. De raad van Vianen heeft het bestemmingsplan vervolgens vastgesteld. Wij hebben hiertegen beroep ingesteld bij de Raad van State.
De werkgroep heeft het bestemmingsplan Eiland Ossenwaard (gemeente Vianen) bestudeerd, maar zag geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Eiland Ossenwaard zal worden omgevormd tot een landgoed en zoetwatergetijde- en riviernatuur.

Dick Kerkhof

 

WERKGROEP ONDERHOUD SCHAAPSKOOI
Deze werkgroep doet onderhoud aan het gebouw, ’t parkeerterrein en het grasland van de Schaapskooi. De werkzaamheden bestaan uit kleine reparaties, grindharken (met een harkmachine), snoeien van de houtwal, meidoornhaag knippen, onkruid wieden, tent opbouwen en afbreken, baggeren van de sloot waar de machine niet kan komen, bloemenstrook inzaaien.
De werkgroep bestaat uit een coördinator met assistentie van een aantal personen in wisselende samenstelling. De werkgroep onderhoud heeft in 2014 tegen de open veldschuur een afdak gebouwd, zodat de aanhanger niet meer de hele tijd in de regen staat als hij niet in gebruik is.
Na de opendag in oktober hebben we de tent gebruikt als werkplaats om de bruggen voor het ZHL te maken. Als het droog wordt in het land zullen deze worden geplaatst.
Verder zijn de reguliere werkzaamheden als boven genoemd uitgevoerd.

Piet Solleveld

BEHEER SCHAAPSKOOI

Behalve voor al onze eigen activiteiten, waren de beheerders van DE SCHAAPSKOOI ook vaak druk met de ontvangst van groepen van allerlei organisaties. Deze maken graag van onze diensten en faciliteiten gebruik. Wel merkten wij dat veel organisaties meer op de kleintjes moeten letten, van onze cateringservice werd minder gebruik gemaakt.
Landschapsbeheer Zuid Holland was voorheen een regelmatige bezoeker van de Schaapskooi, maar is door financiële problemen zelfs opgeheven.
De verkoop van onze hoogstamfruitproducten is dankzij de goede smaak en de mond op mond reclame ook afgelopen jaar gestegen. Velen kochten deze producten ook in een leuke geschenkverpakking.
De open dag werd zeer goed bezocht en we draaiden bijna een topomzet.
Tijdens de traditionele dialezingen zat de zaal altijd vol, de dienstdoende barmedewerkers hadden op deze avonden hun handen meer dan vol.
Verder waren wij natuurlijk paraat bij activiteiten welke diverse werkgroepen van onze vereniging organiseerden. Ook schonken wij de koffie in als de Schaapskooi was opengesteld voor leden en passanten.
Uiteindelijk bleek 2014 ook in cijfers een goed jaar, we hebben weer wat in de pot reserveringen kunnen stoppen.

Arie Versluis

DE GROENE WINKEL
In de Groene winkel worden uitgaven op het gebied van de natuur aangeboden, ook voor de jeugd. Boeken, uitgegeven door het KNNV, door Tirion, de Vlinderstichting, en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Daarnaast is bij gelegenheid ook een beperkt aantal bijzondere uitgaven in voorraad De keuze aan  zoekkaarten en speciale informatiekaarten is groot en uitgebreid met zoekkaarten “sporen”.
De onderwerpen van de wenskaarten in het rek werden steeds aangepast aan het seizoen en de voorraad aangevuld.
Voor de diverse DVD’s over tuinvogels, roofvogels en uilen kon men bij ons terecht, evenals voor de DVD over de Zouweboezem. Ook de in eigen beheer gemaakte cd met informatie over amfibieën was en is weer in voorraad.
Nestkasten, gemaakt in eigen beheer werden goed verkocht, evenals een aantal speciaal bestelde en voor ons gemaakte eendenbroedkorven.
Het is de bedoeling onze werkzaamheden in het komend jaar op deze manier voort te zetten.

Sonja van Baren

 

WERKGROEP BEHEER COLLECTIE

Collectie vogels en zoogdieren.
Het belangrijkste voor de collecties is de aanschaf van een nieuwe vitrinekast voor de zoogdieren. Deze kast staat rechts naast de ingang van de Schaapskooi.
In 2014 is een aantal vogels (3) en een zoogdier toegevoegd aan de collectie. Daarnaast hebben leden weer een aantal dood gevonden dierenaangemeld, waarvan een aantal ten behoeve van onze collectie opgezet gaat worden. Door omstandigheden kregen we het aanbod een aantal dieren op te laten zetten welke bij een preparateur zijn gebracht en die door de brengers niet terug gewenst werden. Dit aanbod is met de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen, in een bijzondere ledenvergadering door u goed gekeurd. in totaal betekent dit dat er op dit moment een 20-tal dieren bij de preparateurs ligt welke voor de vereniging opgezet gaan worden. De hoop is dat het merendeel op de komende Algemene Ledenvergadering aan u getoond kan worden.
Tevens heeft de vereniging van een van onze leden een herbarium aangeboden gekregen. Dit aanbod is door het bestuur gaarne aanvaard. Na het overbrengen naar de Schaapskooi zal dit herbarium door de plantenwerkgroep als referentie gebruikt kunnen worden bij hun determinaties.

Cees Gielis

 

DOCUMENTATIECENTRUM.
Ten behoeve van het documentatiecentrum zijn determinatie- en naslagboeken door donaties en aankoop toegevoegd. Enkele oude rapporten en inventarisaties zijn uit het schap gehaald, maar nog wel opgeslagen in de Schaapskooi. Boeken die geen naslag- of determinatie functie hebben, zijn op onze jaarlijkse Open Dag verkocht. De opbrengst is gebruikt ten behoeve van het documentatiecentrum.

Cees Gielis

 

WERKGROEP EDUCATIE

Bezoek scholen aan de Schaapskooi
In 2014 zijn 3 projecten georganiseerd voor de leerlingen van de basisscholen. Daarnaast hebben wij medewerking verleend aan leerlingen van het voortgezet onderwijs, die bij ons hun GPO‘s (= grote praktische opdracht), een onderdeel van het eindexamen hebben voorbereid en deels uitgewerkt.
voor 2015 staan vooralsnog de volgende projecten voor de leerlingen van de basisscholen op het programma: In het vroege voorjaar: “Amfibieën” en in het najaar: “Paddenstoelen”. De basisscholen in de Vijfheerenlanden worden hierover benaderd, ook als er andere projecten tussendoor zouden komen. We hopen weer veel leerlingen te mogen ontvangen.

Sonja van Baren

Jeugdactiviteiten
Dit jaar zijn weer verschillende jeugdactiviteiten verzorgd, die steeds druk bezocht werden. Op 3 januari hebben we vetbollen gemaakt, 20 kinderen deden hieraan mee. 12 april – Lentefeest. De hele dag waren er kinderen in de weer. Het aantal hebben we helaas niet bijgehouden.
21 Juni: 1001-soortendag. Een heel mooie dag met prachtig weer. We hadden 2 keer 4 activiteiten, steeds van een half uur. Het ging om vogels, plantjes, kriebelbeestjes en waterdiertjes. Veel kinderen hebben hieraan deelgenomen.
4 Oktober Opendag – een topdag, zie Domphoorn dec 2014.
23 Oktober stonden paddenstoelen centraal in, maar vooral ook achter de Schaapskooi. 24 Kinderen hebben kennis gemaakt met en zijn op zoekgeweest naar paddenstoelen.
27 December hebben we met 27 kinderen vetbollen gemaakt en pindasnoeren geregen.
En de natuurvakantieweek, een hele week in augustus, niet te vergeten.
Bij de maandelijkse watervogeltellingen rond Leerbroek, Schoonrewoerd, gaan steevast enkele jongens mee.

Chris Kramer

 

Dialezingen en Exposities

 Dialezingen     
datum spreker Onderwerp
2014-01-09 Henk Tromp Wadden
2014-01-23 Jan Trapman Alpen en Pyreneeën
2014-02-06 Peter Verwoerd Groene hart
2014-02-20 Bennie v.d. Brink Zwaluwen
2014-03-06 Johan Elzenga Vulkanen
2014-03-20 Henkjan Kievit Lege Landschappen
2014-04-03 Leden voor Leden Verrassende veelzijdige inhoud
2014-10-09 Joke Stuurman Noord Duitsland Polen
2014-10-23 René Krekels Insecten in Beeld
2014-11-06 Sonja van Baren Paddenstoelen
2014-11-20 Ine Dorreteijn Roemenië
2014-12-04 Christiaan Diem Wolken en Weer
2014-12-18 Liseth Schoutsen Tibet

De lezingen werden goed bezocht met een gemiddelde van 70 bezoekers. Ook de loten werden goed afgenomen. Daardoor een positief saldo. Dit concept werkt goed. Ook de aansluitende avond met foto’s van leden was een groot succes.

foto exposities  2014  
januari    Fred de Gier
februari maart  Leon Hermans
april mei  Hans van den Oever
juni juli  Jeroen van der Kleij
augustus september  Dick en Mira Hoogeboom
oktober november  Hans Schouten
december    Ingeborg Deppe

Simon Bakker

 

VOGELWERKGROEPEN

Weidevogelgroep
De weidevogelwerkgroep van de Vijfheerenlanden is dit jaar weer voor het 21e jaar actief geweest om de nesten en kuikens van de weidevogels te beschermen. De werkgroep heeft zich in de afgelopen jaren tot een stabiele groep gevormd die zelfstandig en op een hoog niveau nesten en vooral de kuikens beschermt Decennia lang is het weidevogelbeheer vooral toegespitst geweest op de nestbescherming. Weidevogelbescherming betekent niet alleen zuinig zijn op de nesten maar vooral zuinig zijn op de kuikens. Zij garanderen ook weidevogels in de toekomst. Kuikens van steltlopers verlaten het nest meteen na het uitkomen van het ei en zijn dan eigenlijk vogelvrij. In Nederland valt de eerste maaidatum vaak gelijk met het uitkomen van de weidevogelnesten. Zonder bescherming vallen vele kuikens dus ten prooi aan de maaimachines.
Bescherming van kuikens is nog niet zo eenvoudig. Als er gemaaid moet worden is het dus noodzakelijk te lokaliseren waar de families met kuikens zich bevinden. Daar kunnen de vrijwilligers zeker een rol in spelen, zij kunnen vanaf een afstand de families lokaliseren door het gedrag van de ouders gade te slaan. Alarmerende ouders die veel kabaal boven je hoofd maken duiden overduidelijk op de aanwezigheid van kuikens. Gelukkig houden de enthousiaste boeren uit de werkgroep nu veel rekening met de aanwezigheid van kuikens. De voorlichting heeft zijn vruchten afgeworpen. Grote stukken ongemaaid gras worden nu als kuikenweiland aangewezen, nadat duidelijk is geworden dat daar de kuikens in opgroeien.
Dit jaar heb ik weer het voorrecht gehad om 36 grote gruttokuikens te mogen ringen in de Vijfheerenlanden. Ook volwassen vogels worden door middel van kleurringen in mijn onderzoek gevolgd. Na zeven jaar is de helft van het aantal geringde kuikens weer terug. Ze kunnen zich wel enkele kilometers buiten de VHL vestigen, ze komen zelden terug bij de boer waarze geboren zijn.  Mijn onderzoek toont nu aan dat het in moderne landbouw mogelijk is gruttokuikens te laten opgroeien. Opletten dus voor geringde grutto’s.
Het aantal nesten van de vier soorten als kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn in de VHL niet achteruit gegaan, het aantal gruttonesten is zelfs gestegen Ook de deelnemers bleven net zo enthousiast meedoen als voorafgaande jaren. Helaas werden van de zeer kritische soorten als Veldleeuwerik, graspieper en slobeend niet of nauwelijks meer nesten waargenomen.
Langzaam maar zeker blijkt het goed haalbaar in de Vijfheerenlanden met wat inspanning en een goed hart voor de weidevogels, deze karakteristieke vogels van onze streek te behouden. Vliegvlugge kuikens leveren immers een garantie voor de toekomst.
Er rest mij niets anders dan jullie een goed weidevogelseizoen in 2015 toe te wensen. Graag ontvang ik jullie waarnemingen van geringde grutto’s uit onze streek

Legsel per soort 2014

Soort totaal Bekend uit niet uit % uit
Gele kwikstaart  3  3  3  0 100.00
Gras Pieper 2 2 2 0 100.00
Grutto 181 169 144 25 85.21
Kievit 262 230 195 35 84.78
Scholekster 42 38 35 3 92.11
Slobeend 3 3 2 1 66.67
Tureluur 62 61 58 3 95.08
Watersnip 1 1 1 0 100.00
Wilde eend 3 3 2 0 66.67
Zomertaling 2 2 2 0 100.00
Totaal 561 512 444 68 86.72
% van bekend res.     86.72 13.28  

Astrid Kant

WERKGROEP NESTKASTEN

De werkgroep nestkasten heeft de tent gebruikt om nieuwe nestkastjes te maken: 100 zijn in elkaar gezet en 200 liggen prefab op zolder.
Het ooievaarsnest is op nieuw geschoond.
Op het eigen terrein, dat van de buurman en van het ZHL Overheicop zijn de kasten schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. Ook in de 2 boomgaarden die wij in beheer hebben is dat gebeurd.
Het resultaat is als volgt:
Ooievaar 4 jongen geringd (helaas maar twee overleefd),
Kerkuil 4 jongen geringd,
Verder was in 54 kasten gebroed en wel 2 door Grauwe Vliegenvanger, 21 door Koolmees, 19 door Pimpelmees, 8 door Ringmus, 2 door Huismus, 1 door Spreeuw en 1 door Boomkruiper.

Piet Solleveld

Vogelwerkgroep

Jaarverslag 2014 Vogelwerkgroep

Dit jaar bestond de Vogelwerkgroep al weer drie jaar. In 2011 was Eduard Polfliet de initiatiefnemer voor de oprichting van de VWG. Drie jaar later kunnen we concluderen dat er een actieve groep mensen een waardevolle bijdrage levert aan de vogelbescherming in onze regio. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Eduard zijn coördinatorsfunctie neer moeten leggen. Namens alle leden wil ik Eduard danken voor zijn inzet en ‚we zijn blij dat je gewoon als lid van de VWG er bij blijft horen.

Vogelcursus
Voor het derde jaar op rij verzorgden Hans de Braal en Christiaan Diem een cursus voor beginnende vogelaars. Vier avonden werd aan de hand van foto’s en geluiden ingegaan op de veldkenmerken van de meest algemene soorten. Elke avond werd gevolgd door een excursie op zaterdagmorgen, waarbij veel leden van de VWG aanwezig waren om de cursisten te begeleiden. Hoewel het aantal cursisten wat lager lag dan in voorgaande jaren kijken we terug op een geslaagde cursus en is onze regio weer een aantal enthousiaste vogelaars rijker.

Zwarte Sterns
Net als in 2013 heeft de VWG weer nestvlotjes voor zwarte sterns geplaatst in de Linge bij Vogelswerf. Een verslag van de daden van Rien de Keijzer, Bart de Groot, Piet Solleveld en Huib Vissers is compleet met foto’s terug te vinden op wvwv.natuurcentrum.nl. Helaas bleef  het broedsucces dit jaar uit en is maar een handvol jonge sterns uitgevlogen.

Vogelatlas
De Heukelumse tak van de VWG, bestaande uit de gebroeders Hannes en Dirk Fey, Bart de Groot en Huib Vissers tellen trouw met regelmaat hun atlasblok in de omgeving van Heukelum en Leerdam. Ronald Jansen telt al jaren in Vianen en omgeving. In de loop van het jaar heeft ook Hans Evers een atlasblok geclaimd. De tellingen komen terecht bij SOVON Vogelonderzoek en zijn zeer waardevol voor met name de trendontwikkeling van soorten. Bij de oprichting van de VWG was een van de doelstellingen om de Vijfheerenlanden op de vogelkaart van Nederland te zetten en met dank aan bovengenoemde heren lukt dat aardig.

Watervogeltellingen
Van september tot en met april worden maandelijks de watervogels geteld in een groot deel van de Vijfheerenlanden. Er wordt grofweg geteld tussen de Wiel van Bassa en het Merwedekanaal. Ook de Linge tussen Leerdam en Heukelum, met daarbij de Koornwaardplas wordt niet vergeten. Veel dank aan de vele vrijwilligers van de VWG die door weer en wind de tellingen uitvoeren. Hoogtepunt was toch wel de ontdekking van een rosse franjepoot in het Merwedekanaal.

Punt Transect Telling
De langstlopende telling van SOVON is de PTT (Punt Transect Telling) in december van ieder jaar. Langs een traject zijn er 20 punten waar geteld wordt. Gedurende vijf minuten worden alle soorten genoteerd die ter plaatse zijn of overtrekken. De laatste PTT telling in onze regio vond plaats in 1989. In 2014 heeft de VWG dit weer opgepakt.

Avifauna
Hans Evers, die al veel tijd steekt in de website www.vogelsindeVijfheerenlanden.nl, heeft het initiatief genomen om een avifauna van De Vijfheerenlanden te maken. De VWG heeft hier enthousiast op gereageerd. Bovengenoemde website is inmiddels gekoppeld aan www.waarnemíng.nl en daarmee krijgen we een heleboel gegevens binnen. Jan-Willem Vergeer en Jouke Altenburg van SOVON hebben een avond verzorgd over het opstarten van een avifauna. ln 2015 hopen we hier een vervolg aan te geven.

WhatsApp
Ronald Jansen heeft veel fanatieke vogelaars blij gemaakt met het starten van het Whatsapp-groepje ‘Vogels in de Vijfheerenlanden’. Hierdoor kunnen vogelaars snel op de hoogte gebracht worden van bijzondere waarnemingen in onze streek. Draaihals, zwarte ooievaar, buidelmees en ruigpootbuizerd zijn zomaar een paar soorten die via de groep gedeeld werden.

Open Dag
Vanzelfsprekend stond de VWG ook dit jaar weer op de open dag van de Schaapskooi met als thema nesten. Hendrina Romijn had een mooie stand gemaakt en bezoekers konden deelnemen aan een prijsvraag over nesten. In het kader van de Eurobirdwatch werden ‘s ochtends de vogels achter de Schaapskooi geteld.

Tot slot
Veel dank aan alle leden van de Vogelwerkgroep voor hun inzet!

Christiaan Diem

LANDSCHAPSBEHEER

Jaarverslag VUT- groep: onderhoud knotwilgen
Ook het afgelopen jaar heeft de knotgroep behoorlijk van zijn taak gekweten. Er zijn in het knotseizoen 2013-2014 432 wilgen van hun “pruik” verlost.
De groep bestaat uit 20 mensen. Er is een hoge wekelijkse opkomst. Afgelopen jaar hebben zich een aantal veranderingen bij de knotgroep voltrokken. Marius gaf begin het jaar te kennen dat hij de “leiding” van de groep over wil dragen. lk, Johan Stevens, heb het coördinatorschap van de knotgroep op me genomen. In september werd de knotgroep versterkt met een aantal mensen met een beperking. Deze mensen gaan met een begeleider nu wekelijks met ons mee. De samenwerking met deze mensen is uitstekend.
Daarnaast is er een samenwerking en tevens experiment met de Energie coöperatie “De Knotwilg”. De voorwaarden van het knotten blijven gelijk maar we kunnen nu de geknotte wilgen laten versnipperen zonder dat de mensen hiervoor betalen. in de Domphoorn van december 2014 heeft Arie Versluis het nodige hierover geschreven. Tot op heden kan gezegd worden dat er veel medewerking wordt verleend.
Sinds de oprichting van De Groene Motor wordt hiervan gereedschap betrokken zoals jiri zagen en pistoolzagen. De knotters hebben hiermee ervaring op kunnen doen. We zullen er in de toekomst nog veel gebruik van maken.
De Groene Motor is een provinciaal programma dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en ondersteunt. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. De Groene Motor coördineert de uitleen van gereedschap en verzekering van vrijwilligers. Daarnaast worden diverse (regionale) netwerken gefaciliteerd, worden nieuwe initiatieven ondersteund en wordt uitbreiding van het aantal vrijwilligers gestimuleerd.
Afgelopen jaar ben ik ook benaderd voor grotere projecten (700 wilgen, 400 wilgen), maar daar kunnen wij niet aan voldoen.
Al met al kunnen we terugkijken op een mooi jaar waar we met een trouwe groep vrijwilligers elke woensdag lekker buiten aan het werk zijn geweest voor de vereniging en uiteraard ook voor onze conditie.

Johan Stevens

Hoogstamfruitgroep
Hoewel de opbrengst van de boomgaard aan de Biezenweg in Hagestein wat tegenviel, hadden we in 2014 toch weer een flinke oogst namelijk 24500 kilo. Om al dit fruit te plukken, te sorteren en naar diverse bestemmingen te transporteren zijn onze fitte vutters heel wat uren in touw geweest. Gelukkig waren de weersomstandigheden goed, daardoor bleef de boomgaard berijdbaar voor onze bus, dat scheelde veel sjouwwerk.
Door de Europese fruitboycot richting Rusland hadden we in eerste instantie problemen met de afzet. Hierdoor stonden op een bepaald moment al onze fruitbakken vol. Na overleg met de beheers commissie is besloten extra sap te laten persen. Hiervoor is ruim 10000 kilo naar het bedrijf Schulp vruchtensappen gebracht. Door Canisius Hensen is 2500 kilo verwerkt tot een heerlijke appelperenstroop. Vanuit de werkschuur werd twee ton fruit per kilo of per kist verkocht aan leden en andere liefhebbers. En eind goed al goed, op de valreep verkochten we toch nog al het resterende fruit aan een handelaar in biologisch en onbespoten fruit.
Hadden we in 2013 nog een valpartij met letsel tot gevolg, hiervan zijn we afgelopen jaar gelukkig verschoond gebleven. Hierdoor, maar ook door het goede weer was de stemming altijd goed, ook na afloop van het werk als men in de Schaapskooi nog wat napraatte.
Nu is hier en daar de nodige snoei van de fruitbomen al weer begonnen. Hier komt wel wat kennis bij kijken. Dus is voor het vroege voorjaar een snoeicursus gepland. Hiervoor hebben zich al 10 personen opgegeven.

Arie Versluis

PLANTENWERKGROEP

 In 2014 zijn we 6 keer op pad geweest met de plantenwerkgroep. Deze excursies vonden plaats in uiterwaarden in de buurt, op zaterdag of donderdagavond. Vaak met Dick Kerkhof als hele goede gids. Tijdens een excursie bekijken we de planten die we vinden en proberen ze op naam te brengen. De planten die we niet kennen proberen we met plantenboeken en/of Heukels op naam te brengen, of we nemen de plant mee naar huis en determineren de planten dan thuis.
We hebben zo veel wilde planten op naam gebracht.  De plantenlijsten zijn terug te vinden op onze website:   www.natuurcentrum.nl onder groepen, plantenwerkgroep 2014

De data van de plantenexcursies in 2014 waren:

  1. 15 mei Planten in de Everdingerwaard
  2. 31 mei Met Dick naar de Uiterwaard in Vianen
  3. 5 juni   Avondexcursie naar de Koekoekswaard bij Tienhoven
  4. 3 juli   Koornwaard excursie bij Heukelum
  5. 12 juli Met Dick, plantenexcursie in de Everdingerwaard
  6. 9 aug Planten aan de westkant van de Everdingerwaard

1. Planten in de Everdingerwaard, op 15 mei 2014
We zijn deze excursie gestart bij de ingang van Fort Everdingen. Hier vinden we o.a. de grote ratelaar, esparcette, kleine pimpernel en zee-groene rus. Langs het water vinden we blauwe waterereprijs. Langs de Lek staat o.a. hertsmunt, watermunt, grote engelwortel, kruisdistel en heksenmelk. Wat verderop staat de veldsalie prachtig in bloei.

2. Met Dick naar de Uiterwaard in Vianen, op 31 mei.
Deze excursie vond plaats bij de Lek, aan de westkant van de A2 bij Vianen. We hebben de zwemplas rondgelopen en veel planten gezien. Bij deze excursie hebben we 110 soorten planten opgeschreven, zoals:Veldlathyrus, kruisbladwalstro, oosterse morgenster, veldsalie, poelruit, grote ratelaar, rietorchis, brede wespenorchis, knopig helmkruid, kattedoorn, tweerijige zegge, ruige zegge en gele waterbies. ( zie ook de website natuurcentrum.nl).

3. Avondexcursie naar de Koekoekswaard bij Tienhoven, op 5 juni.
Op donderdagavond 5 juni gaan we naar de Camping de Koekoek langs de Lek, op zoek naar bremrapen. We zien in het begin allerlei plantjes zoals winterpostelein, zandmuur en de knolboterbloem, maar geen bremrapen. Ook lopen er heel veel konijnen rond. Maar als we teruglopen staan er veel akkerdistels en ja hoor hier staan de bremrapen. We zien tientallen distelbremrapen, Aan het eind van onze wandeling vinden we ook nog een walstrobremraap. Deze excursie is geslaagd en de bremrapen zijn vastgelegd op foto’s.( zie website natuurcentrum.nl)

4. Avond excursie naar de Koornwaard bij Heukelum.
Deze avond lopen we de Koornwaardplas rond. Het is een mooi gebied met veel wilde planten. Een gedeelte van de wandeling loopt tussen de Koornwaardplas en de Linge. We zien overal rode ogentroost, gevleugeld hertshooi, brunel, moeraskruiskruid, grote valeriaan, moerasspirea en penningkruid. Via de Appeldijk lopen we weer terug naar het beginpunt.

5. Planten in de Everdingerwaard, 12 juli
Deze excursie van Dick startte bij Fort Everdingen. We lopen door de uiterwaard langs de Lek, richting Vianen, tot aan de plas met vogels. Onderweg zien we o.a. echt en fraai duizendguldenkruid, getande weegbree, moeraswespenorchis en veldsalie.
Bij de plas maken we een vegetatie opname op een stukje grond van 1 bij 0.5 m. We vinden 24 soorten plantjes. Het is leerzaam en leuk om van Dick te leren hoe dat in zijn werk gaat. Bijzondere planten op dit stukje grond zijn: fraai duizendguldenkruid, getande weegbree, rosse vossestaart, bruin cypergras en vlooienkruid. Daarna lopen we langs de Lek weer terug naar Fort Everdingen met onderweg veldsalie, geoorde zuring, oranje springzaad en geoord helmkruid.

6. Planten aan de westkant van de Everdingerwaard, op 9 augustus
We verzamelen om 10 uur bij het trekpontje, dat is ter hoogte van Lekdijk 104 Everdingen. Ook hier waren veel planten te zien.

Bart de Groot

AMFIBIEËNWERKGROEP

Dit jaar vond de amfibieëntrek nogal gespreid plaats. We kenden een winter zonder enige vorst. Ook in het vroege voorjaar weigerde de temperatuur onder nul te geraken. De amfibieën, met name de salamanders zullen mogelijk al in januari, dus zeer vroeg, op trek zijn gegaan. We hebben er namelijk weinig gezien in de maanden daarna. En in januari waren we nog niet op de dijken. Op diverse avonden werden trekbewegingen waargenomen. Op een paar dagen was er sprake van echte topdrukte.
Als het flink regent, bij een relatief hoge temperatuur, is een massale trek te verwachten. Wij zorgen ervoor tijdig op de dijk te zijn en meerdere keren een traject te inspecteren. Ieder aangetroffen diertje wordt overgezet en geteld. Elk jaar kunnen we ons vervolgens een beeld vormen van de trekbewegingen op bepaalde dijkvakken. Jarenlang noteren van trekgegevens heeft ons geleerd, dat vaak op drie of vier avonden massale trek voorkomt. Nu hadden wij er maar twee. Op 19 maart (22,1% van het totaal) en op 8 april (25,2%). Het was hard werken die avonden!

Ons aandachtsgebied betreft de Lekdijk tussen Lexmond en Everdingen (tot het Fort) en drie locaties in en rond Leerdam (Industrieweg en Horndijk in Leerdam en het Lingedijkvak Leerdam – Kedichem). Onze werkgroep telde dit jaar 28 vrijwilligers.
Voor het dijkvak Lexmond – Everdingen zijn per soort de volgende onbeschadigde aantallen geteld.
1127 padden ; 496 kleine watersalamanders ; 142 bruine kikkers ; 9 heikikkers en 4 kamsalamanders.
Hierbij moet worden aangetekend, dat veel meer diertjes de dijken zullen zijn overgetrokken (een veelvoud van 5 wellicht). Wij zijn namelijk niet de hele nacht op de dijk, maar enige uren op de avond. Als het blijft regenen, zal de trek de hele nacht doorgaan. Gelukkig is er dan geen of weinig verkeer.
Dood van de weg geraapt werden : 428 padden, 99 kleine watersalamanders, 44 bruine kikkers, 9 heikikkers en geen slachtoffers onder de kamsalamanders. Uitval is vrijwel niet te voorkomen. Zelfs een beperkte autocapaciteit, maakt een flink aantal slachtoffers. De trage padden en salamanders zijn dan nog eens extra in het nadeel, omdat zij soms enige minuten nodig hebben een weg over te steken. Koelt het wat af, dan stoppen ze vaak, of keren zelfs om (maar dat gaat ook erg traag). Kikkers zijn meestal met een paar flinke sprongen aan de overkant.
Voor de regio Leerdam telden wij levend : 306 padden, 30 kleine watersalamanders, 154 bruine kikkers, vijf heikikkers en 1 kamsalamander. Helaas ook dode diertjes : 123 padden, 11 kleine salamanders, 49 bruine kikkers en één kamsalamander.
Totaal telden wij (levend en dood) 3038 amfibieën, waarvan toch nog veel door het verkeer omgekomen diertjes. Levend = 2274 (padden : 1433 ; kleine watersalamanders : 526 ; bruine kikkers : 296 ; heikikkers : 14 ; kamsalamanders : 5 ) en dood = 764.
Het laat zich raden, dat de verhoudingen heel anders komen te liggen als wij niet regen, wind en verkeer trotseren op de dijk.

Overzicht van afgelopen jaren.
noot : tot 2009 hebben de cijfers betrekking op de regio Lekdijk. Vanaf 2009 Lekdijk en regio Leerdam

Jaar gewone kleine bruine hei kam
  Padden salamanders kikkers kikkers salamanders
2013 2805 816 173 31 9
2012 2034 409 220 41 19
2011 2681 786 519 57 34
2010 2499 1550 298 47 43
2009 1278 1319 165 53 36
2008 1545 451 163 24 35
2007 1380 487 90 5 41
2006 1909 934 90 13 37
2005 2840 428 194 51 5
2004 1359 697 83 23 10
2003 1394 580 77 28 2
2002 1525 322 85 23 17
2001 1927 1243 142 32 91
2000 1224 429 91 19 75
1999 1191 575 138 32 101

Met de gemeente Leerdam hebben wij ook in 2014 overleg gevoerd, over te nemen maatregelen tegen uitval door verkeer, op een aantal wegvakken. Dit constructieve overleg heeft wederom geresulteerd in een plan van aanpak. Twee (lange) dijkvakken en een weg werden voor verkeer afgesloten. De hekken werden geplaatst als amfibieëntrek te verwachten was. Daartoe is een protocol afgesproken. Bewoners mogen uiteraard door de afzetting en zij zijn geïnformeerd over de afsluitingen. Het overige verkeer werd omgeleid.
De drie locaties zijn gekozen, omdat bekend is, dat daar veel amfibieën trekken, maar ook velen door autowielen de overkant niet bereiken.
Diverse inwoners van Leerdam hebben positief gereageerd op informatie, die door de gemeente en de media is verstrekt. Sommigen hebben aangeboden mee te willen helpen bij de “paddentrek”.
In 2009 zijn we beperkt begonnen met overzetten in de regio Leerdam. Vanaf 2010 zijn de activiteiten, door de inzet van meer vrijwilligers, sterk uitgebreid.
Ook dit jaar mochten wij meldingen van ringslangen ontvangen uit de omgeving van Leerdam en Schoonrewoerd. Deze (voor de mens ongevaarlijke) reptielensoort is in ons gebied niet meer weg te denken. De broedhopen, die op geschikte locaties zijn aangelegd, zijn succesvol gebleken.
Waarnemingen uit de Vijfheerenlanden van heikikkers, kamsalamanders en ringslangen zien wij ook in 2015 graag tegemoet!
Tot slot wil ik onze enthousiaste werkgroepleden bedanken voor hun grote inzet!

Eduard Polfliet

WERKGROEP INSECTEN
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep insecten elke 2e woensdagavond in de maand een bijeenkomst gehouden. Het accent van terreinonderzoek ligt nog steeds op het terrein achter de schaapskooi. Hiervan en van andere terreinen in de Vijheerenlanden werden de reultaten besproken. Op de avonden werd aan het verzamelde materiaal gewerkt, zodat de dieren op naam gebracht konden worden. De resultaten worden ingevoerd in Waarneming.nl en de gedetermineerde insecten zijn geplaatst in de collectie.
In de loop van het jaar zijn er enkele belangstellende bij de werkgrope gekomen zodat we nu met een gemiddeld 10 mensen samenkomen.

Cees Gielis

EXCURSIEWERKGROEP

In 2014 organiseerde de excursiewerkgroep 21 excursies. Daarnaast organiseerde Jopie 20 Excursies Tussendoor. Totaal namen ongeveer 330 personen aan deze excursies deel. Met gemiddeld ongeveer 8 deelnemers per excursie.
Op onze eerste excursie nam Jules ons mee naar het Landgoed Doorwerth. Op het binnenplein staat een 431 jaar oude acacia. We maken een rondwandeling door een prachtig bos met veel oude beuken. Een volgende excursie met Piet en Bart is langs de Lek op 23 februari, met onderweg in een knotwilg 2 steenuiltjes. Bij Everdingen zijn buitendijks veel vogels te zien, zoals brandganzen, wulpen, wintertalingen pijlstaarten en een grote zaagbek. Een maand later verzamelen hier veel grutto’s.
In de lente komen de stinzenplanten aan de beurt, deze keer op Landgoed Elswout bij Haarlem. Onze excursie naar Brakel en Loevestein is op 11 mei en op 6 juli. In mei is het de tijd dat veel vogels hun liedje zingen. We horen de zwartkop, tjif tjaf, fitis, winterkoning, groenling en tuinfluiter. Ook zien we de buizerd, sperwer, bruine kiekendief, veel ganzen, een koekoek, rietgors en een ijsvogel, en ook 2 jonge zwaantjes.
Op 1 juni gaat Sonja voor de 20e keer op excursie naar Limburg met Leo Koster als gids. De ingekorte wandeling is ongeveer 10 km in een glooiend landschap. Op het hoogste punt zijn we 90 m gestegen. Onderweg zien we monumentale bomen, zoals oude eiken en beuken en populieren met maretakken. Ook genieten we van prachtige vergezichten. We zien een Boompieper, een roodborsttapuit en een weidebeekjuffer. Dit was voor ons de laatste Limburg excursie van Leo, we zullen deze jaarlijkse excursie gaan missen.
Van 13 tot 15 juni gaan we met 14 personen met Jules als gids naar de Eifel. Dit weekend zagen we veel orchideeën en andere planten, maar ook rode wouwen, geelgorzen, boompiepers en vossen. Elke dag gingen we er opuit om prachtige wandelingen te maken in de Eifel.
Tijdens de jaarlijkse vogelexcursie van Eduard naar Plan Tureluur bij Zierikzee hebben we veel stellopers en ruiters gespot.
Jopie heeft dit jaar de leiding gehad van onze midweek excursie naar Vrouwenpolder in Zeeland. We waren met 16 personen. Elke dag stond er een goed voorbereide excursie op het programma. Onze excursies in de buurt waren op Walcheren bij Westkapelle, op Noord Beveland en langs de Westerschelde. Een paar van de vele vogels die we gespot hebben, zijn: de rosse franjepoot, zwarte ruiter en lepelaar.
De excursies op 7 september, 12 oktober en 2 november met Jopie en Jules waren bos en hei wandelingen met onderweg veel paddenstoelen: o.a. gekraagde aardsterren, eikhaas, reuzenzwam, grote stinkzwam, gele knolamaniet en witte kluifzwam.
De laatste 2 excursies waren op 16 november naar de Biesbosch met Gerrit en op 14 december met Eduard naar de Flevopolder met een paar mooie waarnemingen, zoals de zeearend, havik, sperwer, krooneend, nonnetje, grote zaagbek en de rosse stekelstaart.
Jopie heeft in 2014 weer ongeveer 20 Excursies Tussendoor georganiseerd naar een aantal prachtige natuurgebieden, o.a naar Zeldertsepad, Starrevaart, de Pier van IJmuiden, wandeling langs de Beerze, de Zuiderhei, de Groene Jonker en de Waverhoek. We hebben vele vogels, paddenstoelen, vlinders en planten gezien.
Ook voor 2015 zijn een aantal nieuwe excursies gepland, Elk jaar zijn er een aantal vaste plaatsen waar we naar toe gaan, zoals de Zouwe, de Biesbosch en langs de Lek.

Bart, Jopie, Jules, Gerrit, Eduard en Rein.

 

WERKGROEP PUBLIC RELATIONS

Algemeen
PR vindt binnen onze vereniging op meerder fronten plaats. Er zijn werkgroepen die in meer of mindere mate hun eigen activiteiten zelf promoten. Dit jaar is een kleine kerngroep PR gevormd. Die groep is een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft plannen gemaakt.
Op uitnodiging van de Bibliotheek van Vianen heeft de PR groep in de bibliotheek één dag een plek gekregen om reclame voor de Natuur en vogelwacht te maken. In het kader van de Boekenweek werd door ons het boek “Een Vlucht regenwulpen” van Maarten ‘t Hart uitgedeeld aan bezoekers. Dat was een uitstekende aanleiding om met aantal mensen in gesprek te komen en iets over onze activiteiten te vertellen. Het was best een aardige ervaring die naar meer smaakt.
We hebben dan ook voor het komend jaar een beperkte keuze gemaakt uit vele markten en festiviteiten om daar een kraam in te richten voor promotie van onze activiteiten. Zie agenda website. We zoeken trouwens wat meer vrijwilligers om die kramen mede te bemannen.

Website (www.natuurcentrum.nl)
De website is dit jaar op een paar kleine storingen na continue bereikbaar geweest. De software is up-to-date. De website geeft iedereen de mogelijkheid zelf informatie in te voeren en te verwijderen. We gaan dat stimuleren door bijvoorbeeld ook middelbare scholieren een eigen webpagina over natuur te laten maken. Een e-mailtje naar de webmaster is voldoende om toegang te krijgen.
Een deel van de inhoud van de website zoals bijvoorbeeld algemene informatie over de vereniging en verslagen van activiteiten verandert maar langzaam. Daarnaast streven we naar een volledig beeld van alle activiteiten van onze vereniging en ook de andere activiteiten die in onze schaapskooi plaatsvinden. De agenda geeft die aan met verwijzingen naar meer informatie verder op onze website of naar die van derden.
(webbouwer, grafische vormgeving Aart de Gans, webmaster Pieter Hellingman)

Ooievaarsnest.
Het meest bekeken op de website waren de live beelden van het ooievaarsnest bij de schaapskooi. Dat realiseren bleek na een besluit in een bestuursvergadering meer voeten in aarde te hebben dan gedacht. We hebben eerst een prima webcam en een mooie videorecorder gekocht.
De volgende stap was de bestaande externe internetverbinding van de schaapskooi naar de KPN verdeelkast upgraden. Maximale snelheid is vereist voor een redelijk beeld. Na een paar maanden bellen met KPN’ers, die op vreemdste plekken in de Vijfheerenlanden terecht kwamen maar niet in de schaapskooi, had de KPN het voor elkaar. Een nieuw kastje in de externe verdeelkast van de KPN , zowat 2 km verderop en een mooi klein kastje met knipperende lampjes in de schaapskooi, die in principe alles aan konden; de nieuwe telefoons, internet en natuurlijk onze webcam.
In de schaapskooi werd het interne telefoon- en internetsysteem, dat in de loop der jaren door verschillende mensen met allerlei nu historische apparatuur en bossen draden in elkaar geknutseld was, vervangen. De documentatie was nihil.
Buiten kwam naast het ooievaarsnest een zelfgemaakte mastvoet met een strijkbare mast. De webcam kan op die manier eenvoudig op en neer en ingesteld worden. Er werd een geul gegraven voor een internetkabel van de mast naar de kooi. Op het laatste moment bedacht iemand dat er ook nog een goede bliksemafleiding moest komen. De ooievaars hebben al die activiteiten rustig van uit hun nest bekeken en maakten meteen gebruik van de nieuwe paal.
Volgens afspraak kwam de leverancier van de webcam en de videorecorder om even de laatste draadjes aan te sluiten op het mooie kleine kastje van de KPN. Via software een paar poorten in het kleine kastje instellen en werken maar. Mooi niet dus. De monteur zat met rooie oortjes. Dit heb ik vaker gedaan maar dit kastje is nieuw. Dit kastje ken ik niet. De software man van zijn firma bellen, IT-deskundigen bij de KPN bellen, een bevriende software leverancier waar ze vaker voor bij dit soort klussen mee samen werkten bellen. Na een paar weken geen resultaat en uiteindelijk geen reactie meer.
Er werd door ons naarstig naar een andere redelijk betaalbare oplossing gezocht. Bijvoorbeeld de producent van Beleef de Lente, de mensen achter het ooievaarsnest in Vianen, Liesveld, software bedrijfjes etc. Uiteindelijk kwam uit deze rijstebrijberg de naam van Kees Verspui naar voren. Hij had bij Liesveld al hetzelfde gedaan en was bekend met het kleine kastje, bewakingscamera’s en videorecorders. Er moesten nog een paar hordes genomen worden maar het ging de goed kant op. De poorten van het mooie kleine kastje (modem/router) werden ingesteld. De hoeveelheid informatie die onze mooie videorecorder naar buiten uitbraakte was voor onze externe internet lijn nog veel te groot. De verversingsnelheid en het aantal pixels per beeld werden drastisch gereduceerd. Als vervolgens meerdere kijkers te gelijk wilden kijken liep de boel weer vast. Er kwam een tussenstap. Onze videorecorder geeft zijn informatie door naar een live-streaming provider. Deze provider kan vele kijkers tegelijk bedienen. (zoiets als YouTube). Een simpele verwijzing op onze website naar deze provider is voldoende om iedereen het wel en wee van de ooievaars en hun jongen te laten zien.
Daarna ben ik op vakantie naar Lesbos, Griekenland gegaan om daar vogels te kijken. Maar ’s avond toch werd er ook nog even op het web naar onze ooievaars gekeken. Eén, twee, drie, vier, vijf kuikens. Maar ja, die laatste was te klein. Die kon het niet bolwerken tussen zijn grote broers en zussen. Daarna sloeg de regen onbarmhartig toe. Twee jongen overleden, twee waren er zo slecht aan toe dat ze naar een andere plek werden gebracht waar ze goed verzorgt werden en uiteindelijk uitvlogen.
Het moge duidelijk zijn dat je zo’n klus niet in je eentje doet. Zonder volledig te zijn, een aantal mensen in willekeurige volgorde die hun steentje hebben bijgedragen: Cees Gielis, Piet Solleveld, Peter Stappershoef & kornuiten, Sonja van Baren, Koen van Baren, Bart de Groot, Pieter Hellingman, Richard van der Leeden en collega’s, meerdere KPN-ers en last but not least Kees Verspui

Andere PR bronnen
Op initiatief van Christiaan Diem is het wel en wee van onze vereniging behalve op de website nu ook op Facebook te volgen. We gaan er vanuit dat voor een aantal mensen de drempel om daar zelf iets op Facebook te zetten kleiner is.
Actuele informatie over excursies, lezingen en open dagen wordt op de websites van lokale kranten gezet. Vanuit de werkgroepen gaan persberichten met informatie naar kranten die al dan niet worden geplaatst, o.a. door Rein Wiering, Simon Bakker, Arie Versluis Sonja Baren)
Meer algemene informatie over de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden staat ook op de websites van de VVV Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en die van het Zuid-Hollands Landschap. Daarnaast staan onder meer vermeldingen op http://www.invianenuit.nl, http://www.dagjeweg.nl, https://www.dagtripdoen.nl.

Pieter Hellingman

REDACTIE DE DOMPHOORN, ONS VERENIGSBLAD
Het verenigingsblad, de Domphoorn, beleefde dit jaar haar 48e jaargang. Vier keer per jaar vindt u het in de brievenbus. Dat is te weinig om actueel te zijn, maar voldoende om u op de hoogte te brengen van wat er is geweest, wat komen gaat en om u te laten meedenken over natuurzaken in ons gebied. Steeds slaagt de redactie erin om een afwisseld blad te maken.
Dit jaar stond nummer 2 bol van het nieuws over de ooievaars en in nummer 4 was er veel aandacht voor vrijwilligers in de vorm van een prijs: vrijwilliger / vrijwilligster van het jaar. Onze hoofdredactrice,  Sonja van Baren, viel die eer te beurt en daar zijn wij als redactie heel trots op. Want naast stukjes van de hand van onze leden, wordt het leeuwendeel van de klus door Sonja geklaard. Hulde daarvoor.
Dank aan allen die bijdragen hebben geleverd aan onze Domphoorn in welde vorm dan ook. Het is een verenigingsblad waar we best trots op mogen zijn.

Jolanda Lemcke

VOGELWAARNEMINGEN

De vogelwaarnemingen, die digitaal worden doorgegeven, worden ieder kwartaal door dhr. Hans Everts bewerkt, geschikt gemaakt voor plaatsing in de Domphoorn en voorzien van een inleiding en commentaar. Met dank aan Hans Everts en alle mensen die hun waarnemingen doorgeven.

WERKGROEP WINTERVOEDING
Deze werkgoep is dit jaar niet tot actie overgegaan.

BEDANKT
Het bestuur wil de contactpersonen van de verschillendee werkgroepen bedanken voor het insturen van hun jaarverslag. Zonder hun bijdrage was het niet mogelijk geweest dit jaarverslag te maken.

S. van Baren

 

Financieel jaarverslag 2014

balans 2014resultatenrekening 2014