ANBI-informatie

Wie zijn wij:

Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden

Natuurcentrum De Schaapskooi
Overboeicop 15
4145 NN  Schoonrewoerd

e-mail adres: info@natuurcentrum.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40321254
Fiscaal nummer ANBI: 5760331

BELEIDSPLAN

Wat doen wij?

De Natuur- en Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ is een vereniging van vrijwilligers met als doel de belangstelling voor de natuur – in de ruimste zin van het woord – te bevorderen, waardevolle landschapselementen en natuur in de Vijfheerenlanden te beschermen en in stand te houden, de kennis over landschap, cultuurhistorie en natuur te verbreden en te verdiepen.

De vereniging wil deze doelen bereiken door:

 • Organiseren van excursies en tentoonstellingen  voor leden en niet-leden.
 • Houden van lezingen en voorlichtingsavonden  voor leden en niet-leden.
 • Informeren van het publiek via de plaatselijke  pers, de eigen website en ons verenigingsblad ‘De Domphoorn’.
 • Kleinschalige verkoop van natuurboeken en  aanverwante artikelen in onze Groene Winkel.
 • Bestuderen en begeleiden van bestemmingsplannen  en andere ruimtelijke plannen.
 • Signaleren van aantastingen van natuur, milieu  en landschap en zo nodig hiertegen actie ondernemen.
 • Cursussen geven over natuur, over natuur- en  landschapsonderhoud en -beheer.
 • Organiseren van activiteiten voor de jeugd.
 • Het organiseren van themadagen en open dagen.
 • Organiseren van educatieve projecten voor leerlingen van basisscholen.
 • Bevorderen van aanplant en onderhoud van knotwilgen en hoogstamfruitbomen.
 • Het uitvoeren van onderhoud van kleine landschapselementen zoals knotwilgen en hoogstamboomgaarden.
 • Plaatsen en onderhouden van nestkasten.
 • Inventariseren van de flora en fauna van de Vijfheerenlanden en hierover adviezen uitbrengen.
 • Samenwerken met terrein- en landschapsbeheerders, overheden en andere natuur- en landschapsorganisaties in de      Vijfheerenlanden.
 • Uitvoeren van projecten op het gebied van draagvlakvergroting en participatie van streekbewoners in relatie tot      natuur en landschap

Voor het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten beschikken wij over een eigen gebouw, de Schaapskooi. Materieel voor landschapsonderhoud wordt opgeslagen in een eigen loods. Beide gebouwen worden door vrijwilligers in stand gehouden.

Onze activiteiten worden door de volgende werkgroepen uitgevoerd:

 • Excursiewerkgroep.
 • Vogelwerkgroep.
 • Werkgroep weidevogelbescherming.
 • Amfibieënwerkgroep.
 • Insectenwerkgroep.
 • Plantenwerkgroep.
 • Nestkastenwerkgroep.
 • Werkgroep landschapsbeheer.
 • Werkgroep milieu en ruimtelijke ordening.
 • Coördinator kerkuilen.
 • Werkgroep educatie.
 • Redactie ‘De Domphoorn’.
 • Werkgroep beheer Schaapskooi.

Doelgroepenbeleid
Onze doelgroep bestaat in de eerste plaats uit de inwoners van de Vijfheerenlanden, maar ook belangstellenden van buiten ons gebied zijn belangrijk.
Vanouds doen wij veel voor de jeugd, al dan niet in schoolverband. Echter, om een vitale en maatschappelijk relevante vereniging te blijven, is het belangrijk ook te zorgen voor voldoende aanwas van actieve vrijwilligers onder bijvoorbeeld jongvolwassenen en pas gepensioneerden.

Uitvoering en begeleiding
Onze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers en begeleiders.
Ook het bestuur en eventuele commissies verrichten hun taken onbezoldigd.

Maatschappelijke partners
Belangrijke mogelijke maatschappelijke partners zijn:
Terreinbeherende natuurorganisaties, zoals de Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Het Utrechts Landschap.
Agrarische natuur- en landschapsverenigingen.
Gemeenten.
Het waterschap.

Speerpunten 2015

 • In 2015 stimuleren we het gebruik van Waarneming.nl voor ons waarnemingenbeheer. Sinds 2014 hebben we op deze website een eigen werkgroep.
 • In 2015 beginnen we met het jaarlijks bundelen van onderzoeksverslagen die betrekking hebben op eigen onderzoek in de Vijfheerenlanden. De eerste aflevering zal verschijnen in het jubileumnummer van de Domphoorn in april 2016.
 • Als onderdeel van de viering van ons 50-jarig jubileum in 2016 organiseren we een symposium over natuur en landschap met als thema: verbindingen. De voorbereidingen vinden deels in 2015 plaats.

Hoe komen wij aan geld?
Om onze activiteiten te bekostigen hebben wij geld nodig. Onze voornaamste inkomstenbronnen zijn:

 • Ledencontributies.
 • Schenkingen en legaten.
 • Incidentele donaties door sponsoren.
 • Verkoop van fruit(sappen),  appelperenstroop, nestkasten,  natuurboekjes en dvd’s in de Schaapskooi en de Groene Winkel. De fruitproducten worden gemaakt van het fruit dat de werkgroep landschapsbeheer  oogst in de boomgaarden die wij beheren.
 • Consumpties van bezoekers in de Schaapskooi.

Hoe beheren wij ons vermogen?
De vereniging heeft een betaalrekening bij de Rabobank, een rekening voor de contributies bij de ING-bank en een spaarrekening bij de Rabobank.

Hoe besteden wij ons vermogen?
Zie daartoe de financiele verslagen gepubliceerd op deze site onder Info ANBI

Toelichting:
Het gebouw Natuurcentrum De Schaapskooi en het omliggende terrein is van groot belang voor ons, net als het wagenpark. Jaarlijks wordt gereserveerd om deze in goede staat te kunnen houden.